一年级

一年级期末复习试卷 字词部分

时间:2013-09-21 点击: 作者:本站整理

 

                                  一年级期末复习试卷      字词部分
班级----------姓名--------
一、读拼音写词语
shuo hua    peng you    chun tian    gao da     lv  ye     jie  ri  
(     ) (      ) (      ) (      ) (     ) (     )
fu  qin     bu xing     gu dai    shen gyin   gao xing  xue hui  quan jia  
(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )(     )
ke kou     yi hou     xian sheng   gan jing  geng jia   huang niu  bi kou  
(     ) (     ) (     )  (     ) (     )(     ) (     )
li zheng  bian hua  zui hao  liang feng  zhao dao  zai jian  da xiang     (     )(     )(     )(       )(       )(     )(     )(     )
cong lai  zhi dao  cao yuan  lao shi  gan huo  zhong tian  chi fan  lainxi  (     )(     ) (     ) (     )(     )(        )(     )(     )
ke ku    huo ban   gong tong  qi che  shi fen  bu  yao     mei you  hai  zi  
(     )(     ) (     )(     )(      )(     ) (     )(     )
nan bei  di qiu  tiao gao  tao zi  gang cai  zuo xia   zuo wei  dai zhe   
(     )(     )(     )(    )(     )(     )(     )(     )
cheng wei  lao dong  hou dong  wan shang  xin nian  jiang hu  shen me
(     )(      )(     )  (     )   (     )  (     )(     )


二、比一比,在组词。

做(     )  跳(      )   坐(     )   跟 (      ) 
作(     )  桃(      )   座(     )   根 (      )              


兰(     )   发(      )   请(     )   雪(      )
拦(     )   友(      )   情(     )   星(      )

                
借(     )   急(     )   处(      )   间(      )     
姐(     )   忘(     )   外(      )   问(      )   


分(     )   半(     )   井(      )   象(      )
份(     )   伴(     )   开(      )   像(      )

运(     )   网(     )    蚂(     )   重(      )            
边(     )   面(     )    妈(     )   童(      )   

三、给多音字组词:
空                重               没                  看              


着               为                量                  都          


只              长                 乐                  好              


干              称                 种


四、扩词。

园 (    ) (    )  (    )   新  (    ) (    )  (    )         

种 (    ) (    )  (    )   跳  (    ) (    )  (    )    

名 (    ) (    )  (    )   选  (    ) (    )  (    ) 

问 (    ) (    )  (    )   球  (    ) (    )  (    )            

帮 (    ) (    )  (    )   玩  (    ) (    )  (    )        

晚 (    ) (    )  (    )   动  (    ) (    )  (    )          

五、给下边的字加上偏旁,组成新字,再组词。

巴(   )(    )  古(   )(    ) 少(  )(    )  合(    )(    )

果(   )(    )  青(   )(    ) 寺(  )(    )  会(    )(    )

六、加一加、减一减,变成新字。

错 -      +       =    (      )          蚂 - 马 +  文  =(   )

桃 -  木  +    =(     )               弯 - 弓 +  又 =(    )

木+(   )=(       )                种 -(  )=(     )

吓 - 下   = (     )                 日+(   )= (      )            

 

                              

(编辑:admin)
安徽教师职位
安徽教师职位