一年级

看拼音写词语综合练习卷一

时间:2013-09-21 点击: 作者:本站整理

 本材料是错题整理纸,由老师根据本校学生情况编写,仅供参考。后附“存在问题”栏,方便教师自我反馈。
现代小学语文第二册
看拼音写词语综合练习卷一
班级:_________姓名 :___________学号:____________

   bá  shǒu    shù  gàn   xīn  jiān    jìn  chū    dāo  jiān 
(         ) (          ) (          )(           ) (         )
jué  de    shēn qiū    guò dōng    zhēn chéng   zhòng yào 
(         ) (         ) (          ) (           ) (         )
mìng  yùn   yī xīn  yī yì     zuò wén    cǎo  yuán    
(            )(               )(           )(            ) 
   tīng  jiàn      zuò  wèi     gōng  zuò    píng  cháng    
(           ) (            ) (            )(             ) 
xiān  hòu    gǔ  rén    yī   duǒ    lǎo  shī    shēn  biān 
(         ) (         ) (          ) (          ) (          )
wèi shì  yòu dà yòu liàng  qīng shān lǜ shuǐ (          )(                      ) (                    )
 hé  miáo   hé  zuò    niǎo  yǔ  huā  xiāng    bàn  fǎ  
(         ) (         ) (                    ) (           )
Wàn  zhòng  yì  xīn    gǔ  yuè  hú, kǒu  tiān   wú。
(                    ) (                               ) 
 存在问题:


(编辑:admin)
安徽教师职位
安徽教师职位