当前位置 :
一年级

看拼音写词试卷(第四单元)

时间:2013-09-21 点击: 作者:本站整理

 

                                  看拼音写词试卷(第四单元)

姓名                     得分        

dèngxi?opíng  dàochù   zh?dòng  gōngkè   zh?chū

(         ) (      ) (      ) (      ) (     )

g?in?de   zhèbiān    bàntiān   yāoqiú  yīngdāng

(     ) (        ) (       ) (      ) (      )

n?háih?oma   táitóu   h?owán   wánh?o  yuánshuài

(       )  (      ) (      ) (     ) (       )

búzàiràng   kāihuì    m?qīn    z?nme   c?oyuán

(        )  (      )  (     )  (     )  (       )

chīwánfàn   gùxiāng   duōsh?o    jīntiān   yīnggāi

(       )  (      )  (       )  (      )  (     )

xuétiàoshu?   gōngyè    shùyè    qīnjìn    l?obà

(        )  (      )  (      )  (     )  (      )

bànbiāntiān   zuòwèi   m?hòu   kèwài  hóngguāng

(        )  (      )  (      ) (     ) (         )

sh?oyìdi?n   jìnchù   xiāngcūn   hòulái   píngtóu

(       )  (      )  (      )  (     )  (      )

g?ròuzhīqíng    tòngy?ngxiāngguān    qíngshēnsìh?i

(          )   (                )  (           )

ēnzhòngrúshān     gǔjīnzhōngwài     rénwúwánrén

(           )   (              )  (            )


                              

(编辑:admin)
安徽教师职位
安徽教师职位